بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

گزارش تصویری برگزاری دومین مانور اطفاء حریق دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، 14 مردادماه95