بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

         کمیته مرگ ومیروآسیب شناسی درتاریخ 95/5/12 تشکیل جلسه داد. درابتدای این جلسه ،دبیراین کمیته آماری ازمرگ ومیر ماهانه باذکر علت وسن متوفیان بیان نمود. در ادامه باتوجه به اهمیت آموزش وضرورت کاهش خطا وهمچنین در راستای ارتقای ایمنی، مقرر گردید کلاس های آموزشی در خصوص مسئولیت حرفه ای پرستاری توسط سوپروایزرآموزشی بیمارستان طی ماه آینده برگزارگردد.