بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

    آموزش عملی احیا پایه بر روی مولاژ جهت پرسنل بخش اورژانس با هماهنگی سوپروایزر آموزشی و پرستار cpcr بیمارستان در بخش اورژانس درروز چهارشنبه 20 مرداد95 برگزار گردید .