بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • بازدیدمدیریتی بخش رادیولوژیبازدیدمدیریتی بخش رادیولوژی
  • بازدیدمدیریتی بخش رادیولوژیبازدیدمدیریتی بخش رادیولوژی
  • بازدیدمدیریتی بخش رادیولوژیبازدیدمدیریتی بخش رادیولوژی
  • بازدیدمدیریتی بخش رادیولوژیبازدیدمدیریتی بخش رادیولوژی
  • بازدیدمدیریتی بخش رادیولوژیبازدیدمدیریتی بخش رادیولوژی
  • بازدیدمدیریتی بخش رادیولوژیبازدیدمدیریتی بخش رادیولوژی

گزارش تصویری

بازدیدمدیریتی بخش رادیولوژی در روز پنجشنبه 21 مردادماه 1395