بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارکیکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک
  • یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارکیکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک
  • یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارکیکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک
  • یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارکیکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک
  • یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارکیکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک
  • یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارکیکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک
  • یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارکیکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک
  • یکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارکیکم شهریور ، زاد روز حکیم بوعلی سینا و روز پزشک مبارک

حضور هیات رئیسه دانشگاه دردرمانگاه وبیمارستان جضرت ولیعصر(عج) و درمانگاه فاطمیه همراه با اهدای شاخه گل به پزشکان متعهد وزحمتکش