بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، مسئول بهداشت حرفه ای بیمارستان از ارزیابی عوامل زیان آور شیمیایی وفیزیکی محیط کار، از جمله سنجش صدا، روشنایی، تهویه، گازهای بیهوشی ومواد شیمیایی موجود در کلیه بخش های بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساخبر داد .