بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

نتایج مسابقات والیبال خواهران در هفته پنجم

شنبه 30/5/1395
داخلی 0 اتفاقات 2 9:30 - 8
اداری 1 تصویربرداری 2 11- 9:30
یکشنبه 31/5/1395
GYN 2 اطلاعات م پزشکی - پذیرش 0 14 12:30
سه شنبه 2/6/1395
ICU 0 درمانگاه نوار قلب 2 9:30 8
اتاق عمل 2 آزمایشگاه 0 11 9:30
دفتر پرستاری آنژیو کمک بهیار خدمات 14:30 - 13

کسر یک امتیاز از هر دو تیم

به علت عدم حضور

چهار شنبه 3/6/1395
POST CCU 2 اطفال 0 9:30 8
جراحی مردان داخلی جراحی 0 اداری 2 14:30 - 13 عدم حضور تیم مقابل
داخلی 0 بیهوشی 2 18:30 - 17 عدم حضور تیم مقابل