بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستانتجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستان
  • تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستانتجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستان
  • تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستانتجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستان
  • تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستانتجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستان
  • تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستانتجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستان
  • تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستانتجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستان
  • تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستانتجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستان
  • تجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستانتجلیل از کارمندان بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) توسط هیات رئیسه بیمارستان

همزمان با4 شهریور و روز کارمند، هیات رئیسه بیمارستان از کارکنان واحدهای مختلف با اهدای شاخه گل وتوزیع شیرینی تقدیر نموده واین روز را گرامی داشتند .