بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، جلسه توجیهی پرسنل کاردانشجویی وطرحی جدیدالورود در سالن کنفرانس برگزار گردید.

دراین جلسه نکاتی در خصوص احیا، ایمنی، اعتباربخشی، اطفاء حریق، مستندسازی، رعایت سلسله مراتب و... توضیحات لازم توسط سوپروایزر آموزشی ارائه گردید .

همچنین سوپروایزر کنترل عفونت بیمارستان نیز در خصوص پرونده بهداشتی، تفکیک زباله ها وراه های پیشگیری از نیدل استیک شدن واقدامات لازم درصورت نیدل استیک شدن ارائه نمود .