بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران
  • گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران
  • گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران
  • گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران
  • گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران
  • گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران
  • گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران
  • گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران گزارش جلسه ریاست بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا بامحوریت تکریم ارباب رجوع با نیروهای خدمات وکمک بهیاران

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دومین جلسه ریاست بیمارستان دکتر شکوهیان،،بامحوریت تکریم ارباب رجوع، این بار با نیروهای خدمات وکمک بهیاری  امروزدوشنبه 95/6/8(هم اکنون) درحال برگزاری می باشد .