بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتیبرگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتی
  • برگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتیبرگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتی
  • برگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتیبرگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتی
  • برگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتیبرگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتی
  • برگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتیبرگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتی
  • برگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتیبرگزاری کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتی

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا، کارگاه تکمیلی آشنایی با احکام بیماران ویژه کادر درمانی بیمارستانهای حضرت ولیعصر(عج) وشریعتی  باهمکاری بی شائبه مدیریت، واحدهای آموزش و روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ، در روز چهارشنبه 95/6/10 برگزار گردید .

خاطرنشان می گردداین کارگاه در پی استقبال چشمگیرهمکاران در کارگاه یک روزه 95/6/31 وبارویکرد آشنانمودن پرستاران بیمارستان با احکام مربوط به بیماران نظیر احکام نمازبیماران، غسل ووضوی جبیره، محتضر و... برگزار شد .