بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     کارگاه آموزش مداخلات غیرضروری در زایمان طبیعی، علل مرگ ومیردر زنان باردار واکلامپسی وپره اکلامپسی جهت پرسنل بخش های زایشگاه، زنان وزایمان وجراحی عمومی زنان، سوپروایزرهای بالینی وکلیه سرپرستاران توسط خانم دکتر کوکبی متخصص زنان و زایمان در سالن کنفرانس بیمارستان برگزار گردید .