بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)، جلسه توجیهی پرسنل جدیدالورود کاردانشجویی وطرحی به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان، امروز چهرشنبه 95/6/18 در سالن پراتیک برگزار گردید .

دراین جلسه سوپروایزرهای آموزشی، کنترل عفونت ومسئول ایمنی بیمارستان،درخصوص رعایت سلسله مراتب اداری، مستندسازی( گزارش پرستاری وتکمیل دفاتر موجود در بخشها) ، هموویژلانس، عفونت های بیمارستانی، انواع ایزوله ها، شستشوی دست ها، تفکیک زباله ها، همچنین شاخص ها و فرایندها ی اعتباربخشی توضیحات لازم را به پرسنل طرحی وکاردانشجویی ارائه نمودند .