بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، کمیته ایمنی، مدیریت خطاوخطربیمارستان در روز چهارشنبه 17شهریورماه 95به ریاست دکتررضاییان، مدیربیمارستان وباحضورمدیران ارشد ومسئولین واحدها وبخش ها باموضوع بررسی گزارش خطاهای 4 ماهه اول سال95، تشکیل گردید.

در این جلسه  حضاربه بحث وگفتگو درموردخطاهای گزارش شده پرداخته ودر این خصوص راهکارها وپیشنهادهای خودرابیان نمودند.

خاطرنشان می گردد در این جلسه ضمن بررسی گزارش های مربوط به واحدهای پاراکلینیک بیمارستان، مقرر گردید، برگزاری جلسات واحدهای پاراکلینیک بصورت منظم به منظور کاهش خطاوخطروافزایش ایمنی پرسنل وبیمار بود .