بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستانتقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستان
  • تقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستانتقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستان
  • تقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستانتقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستان
  • تقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستانتقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستان
  • تقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستانتقدیر مسئولین بخش های درمانی از آقای کریم زاده، مدیرسابق بیمارستان

گزارش تصویری