بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا، آزمون داروهای ترالی اورژانس از پرسنل بخش NICU توسط سوپروایزرآموزشی بیمارستان جهت ارزیابی وارتقاء آگاهی کارکنان در روز سه شنبه 95/6/23برگزار گردید .