بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) جلسه اعتباربخشی ویژه مسئولین بخش های اداری و پاراکلینیک در 23شهریورماه درسالن جلسات بیمارستان برگزار گردید .

در این جلسه سنجه های نوین اعتباربخشی به مسئولین این بخش ها تحویل داده شد ومقررگردید مستندات خود راتا پایان شهریورماه آماده و به دفتر بهبودکیفیت تحویل گردد.