بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • عیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساعیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • عیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساعیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • عیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساعیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • عیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساعیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • عیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساعیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • عیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساعیادت بسیج جامعه پزشکی فسا ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

امروز چهارشنبه 31 شهریورماه 95، همزمان باآغاز هفته دفاع مقدس، بسیجیان جامعه پزشکی ، ازبیماران بستری در بخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا باتوزیع شیرینی عیادت نمودند .