بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان،دوره آموزشی اعتباربخشی جهت پرسنل اداری وغیردرمانی توسط سرکارخانم مرادی، باموضوعات ایمنی وسلامت شغلی، مدیریت خطر، اعتباربخشی وایمنی بیمار برگزار گردید.