بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • برگزاری آزمون پرسنل جدیدالورودکاردانشجویی وطرحیبرگزاری آزمون پرسنل جدیدالورودکاردانشجویی وطرحی
  • برگزاری آزمون پرسنل جدیدالورودکاردانشجویی وطرحیبرگزاری آزمون پرسنل جدیدالورودکاردانشجویی وطرحی
  • برگزاری آزمون پرسنل جدیدالورودکاردانشجویی وطرحیبرگزاری آزمون پرسنل جدیدالورودکاردانشجویی وطرحی
  • برگزاری آزمون پرسنل جدیدالورودکاردانشجویی وطرحیبرگزاری آزمون پرسنل جدیدالورودکاردانشجویی وطرحی

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان، پرسنل جدیدالورود کاردانشجویی وطرحی در روز دوشنبه 5 مهرماه 95، در آزمون بدوورود که به همت سوپروایزر آموزشی بیمارستان برگزار گردید شرکت نمودند .