بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا؛جلسه پیرامون چک سنجه های ایمنی در اعتباربخشی نوین در سالن جلسات باحضور مسئولین بخش های درمانی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)وشریعتی، مسئولین دفتربهبودکیفیت وکارشناس ایمنی و اعتباربخشی معاونت درمان برگزار گردید.

در این جلسه کلیه سنجه هامورد بررسی قرار گرفت .