بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،در روز چهارشنبه 95/8/12جلسه آموزشی تکمیل سنجه های نوین اعتباربخشی باحضور کارشناس اعتباربخشی معاونت درمان ومسئولین بخش های درمانی در طبقه دوم در سالن کنفرانس برگزار گردید.

در این جلسه سنجه های مراقبت های عمومی بصورت جزء به جزء مورد بررسی قرار گرفت .