بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • کارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساکارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • کارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساکارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • کارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساکارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • کارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساکارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • کارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساکارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • کارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساکارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • کارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساکارگاه مدیریت خطا دربیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)فسا؛ سومین کارگاه مدیریت خطا ( RCA , FMEA ) ویژه رابطین ایمنی درسالن اجتماعات بیمارستان ، باحضور مدیرخدمات پرستاری- مامایی وهمچنین کارشناس مسئولان ایمنی واعتباربخشی بیمارستان برگزار گردید.