بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، آزمون توجیهی پرسنل جدیدالورد و کاردانشجویی وطرحی بیمارستان بارویکرد اعتباربخشی در سالن کنفرانس توسط سوپروایزر آموزشی برگزار گردید .