بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

     به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، آزمون توجیهی پرسنل جدیدالورد و کاردانشجویی وطرحی بیمارستان بارویکرد اعتباربخشی در سالن کنفرانس توسط سوپروایزر آموزشی برگزار گردید .