بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • راند مدیریتی بخش اتفاقاتراند مدیریتی بخش اتفاقات
  • راند مدیریتی بخش اتفاقاتراند مدیریتی بخش اتفاقات
  • راند مدیریتی بخش اتفاقاتراند مدیریتی بخش اتفاقات

    به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) فسا، به منظور ایجاد باور و اعتقاد در کلیه پرسنل درمانی ، مبنی بر اینکه خط مشی غیر تنبیهی در ارتباط با اتفاقات ناخواسته مرتبط با ایمنی بیمار، موثر و عملی است و درراستای افزایش گزارش داوطلبانه اتفاقات ناخواسته و اجرای مداخلات اصلاحی باهدف ارتقا و ایمنی بیمار، طی برنامه راند مدیریتی با حضورمدیرداخلی،مترون ،مدیرامورعمومی،کارشناسان دفتربهبودکیفیت وحاکمیت بالینی ،سوپروایزرآموزشی و کارشناس ایمنی بیمار، از بخش اتفاقات بیمارستان بازدید واز نزدیک مسائل این بخش مورد بررسی قرار گرفت.