بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 000597.jpg

آخرین اخبار

مشاهده کلیه اخبار

  • تقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا
  • تقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فساتقدیر تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) از پرستاران بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا

     به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا ؛ همزمان با روز پرستار، تولیت آستان مقدس شاهزاده قاسم(ع) باحضور در بخش های مختلف بیمارستان، این روز را به پرستاران حاضر دربخش ها تبریک وبا اهدای شاخه گل از ایشان تقدیر نمودند .