بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech

مشاهده کلیه اخبار

برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان

برگزاری کمیته اقتصاد دارو ودرمان       به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته اقتصاد دارو ودرمان باحضور دکتر شکوهیان، ریاست بیمارستان،خانم دکتر محبی ، معاون غذا وداروی دانشگاه، خانم دکتر بهمنیار، معاون آموزشی بیمارستان وسایر اعضای کمیته در ...

بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا

بازدید ازبخش اتفاقات بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)توسط ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا      به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)؛ روزگذشته، جمعه 30 تیرماه 96، دکترعلیرضا عسکری، ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا باحضور دکترمحمدشکوهیان، ریاست بیمارستان، دکتر رضاییان،مدیر داخلی و سرکار خانم مرادی،مترون بیمارستان ضمن عیادت از بیماران بستری ...

کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.

کمیته سنجش وپایش کیفیت بیمارستان تشکیل جلسه داد.      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته سنجش وپایش کیفیت 2مردادماه 96 به منظور بررسی نتایج اعتباربخشی کشوری باحضور مسئولین واحدهای مرتبط، باهدف ارائه راهکارهاوپیشنهادات درخصوص مواردی مطروحه تشکیل گردید ...

هیات اجرایی بیمارستان در تیرماه تشکیل جلسه داد.

هیات اجرایی بیمارستان در تیرماه تشکیل جلسه داد. به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، هیات اجرایی بیمارستان در امروز شنبه 96/4/24 تشکیل جلسه داد. متذکر می گردد این جلسات در راستای  ارتقاء کیفیت خدمات و ایمنی بیماران واهتمام بیش از پیش بر رعایت طرح تکریم ارباب ...

تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)

تشکیل جلسه کمیته اورژانس وتریاژ بیمارستان حضرت ولیعصر(عج)       به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا، کمیته اورژانس وتریاژ وتعیین تکلیف بیماران به ریاست دکتر محمدشکوهیان وباحضور اعضای کمیته درتاریخ 31 شهریورماه96 تشکیل جلسه داد . در این کمیته درخصوص رفع مشکلات بخش اورژانس ...

برگزاری کمیته هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی

برگزاری کمیته هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی      به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،کمیته هماهنگی اورژانس پیش بیمارستانی و بیمارستانی با حضور ریاست، مترون، متخصصین طب اورژانس، سوپروایزرین ومسئول اورژانس وتریاژ وهمچنین مدیران پیش بیمارستانی امروز شنبه 24 ...

گزارش فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در هفته سوم تیرماه96

گزارش فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در هفته سوم تیرماه96 به گزارش روابط عمومی مرکز آموزشی درمانی تخصصی وفوق تخصصی حضرت ولیعصر(عج) فسا،اهم فعالیت ها واقدامات مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان، سرکار خانم مرادی،  در هفته دوم تیرماه (۱7الی 22تیرماه) به شرح ذیل می باشد:    1- حضور در کمیته بهداشت محیط و کنترل ...

گزارش فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در هفته چهارم تیرماه96

گزارش فعالیت های مدیریت خدمات پرستاری بیمارستان در هفته چهارم تیرماه96   1-حضور در جلسه درهیات اجرایی  باهدف بررسی شاخصها ی بیمارستان و تعییین درصد تحقق آنها و بررسی مشکلات و ارایه راهکاردر تاریخ ۲۴تیرماه 2-حضور درکمیته تنبیه و تشویق با هدف افزایش انگیزه در کارکنان در تاریخ ۲۵تیرماه 3-حضور در جلسه هماهنگی درمان با بیمارستانها ...