بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

 hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی
  • برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی برگزاری جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی

       به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) فسا،جلسه بهمن ماه کمیته 724 ثبت سکته مغزی بیمارستان، به ریاست دکترپاکدامن ریاست بیمارستان وباحضور اعضای کمیته برگزارشد .

در این جلسه بر لزوم آموزش عمومی و تهیه زیرساخت های مناسب به منظور ارتقاء آگاهی مردم تاکید گردید .

 

pgnews.3436.jpg