بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر (عج) : بدلیل اهمیت موضوع پدافند غیرعامل درسطح کشوروفرمایشات مقام معظم رهبری ،نسبت به توجه وپیگیری این موضوع ، واحدآموزش بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) دوره های آموزشی مرتبط (مدیریت بحران ،مدیریت خطر، آمادگی بیمارستان درمواجهه باحوادث وبلایا و..) رابرای کلیه گروههادراین بیمارستان  برگزارنموده است .

دراین راستا ، خانم بخشی  زاده سوپروایزر آموزشی بیمارستان با آقای حجت اله نجفی دانشجوی دکترای سلامت درحوادث وبلایا (نماینده ریاست  دانشگاه علوم پزشکی فسا درپدافند غیرعامل ) دربیمارستان حضرت ولیعصر (عج) مصاحبه ای نمودند .

نجفی با بیان اینکه پدافند غیرعامل ازمواردی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری می باشد گفت : طی چندسال اخیرمورد توجه زیادی قرار گرفته است .پدافند غیرعامل به طورکلی ایمن سازی جامعه دربرابر تهدیدات و خطرات اعم ازانسانی ساز(جنگ وترور) طبیعی (زلزله وسیل ) می باشد.

نماینده ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا درپدافند غیرعامل درانتظارات ازبیمارستان درزمینه پدافند غیرعامل اشاره کرد: ازآنجائیکه بیمارستانها جزء مراکزحساس وحیاتی می باشند ،نقش مهمی درپدافند غیرعامل دارند وباید همیشه جزء آماده ترین وامن ترین مراکز باشد. بیمارستانها باید ازنظرساختار مهندسی وفیزیکی دربرابر مخاطرات ایمن ومقاوم باشند ، ازنظر تجهزات وپرسنل آمادگی رویارویی با انواع مخاطرات و تهدیدها ازجمله : بیوترورسیم ،زلزله ،آتش سوزی ،تصادفات و....راداشته باشد وسرمایه گذاری بیشتری برروی آمادگی مراکز درمانی در زمینه برخوردبا بلایا موردنیازاست .

درادامه ایشان درزمینه آموزش حوزه پدافند غیرعامل و سوانح و بلایا (چهارحوزه چرخه بلایا) بیان داشت : : آمادگی ، پاسخ ، بهبود وبازتوانی مورد نیازاست ، ازآنجایکه این بحث مورد توجه بیشتری قرارگرفته است . درحال حاضر تلاش ، آموزش پرسنل درراستای آشنایی باپدافند غیرعامل وحوادث وبلایا وتلاش جهت تغییرنگرش مدیران وپرسنل درمورد آمادگی دربرابر بلایا وتوجه جدی به این مسلئه می باشد وامیداست که درگامهای بعدی آموزشها، بیشتر بر روی مباحث تخصصی تر متمرکز خواهد شد.