بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) : دردومین روز نوروز دکترغلامپور معاون آموزشی ،خانم زگردی مشاور ورییس دفترریاست دانشگاه علوم پزشکی ومسوولین بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) ازبخشهای درمانی ،غیردرمانی وپاراکلینیک بازدید نمودند وضمن تبریک سال نو ازحمات پرسنل این بیمارستان قدردانی نمودند.