بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

معرفی مسئول درمانگاه

 

 

معرفی مسئول درمانگاه :                                                                                                                                                                                                                                           

نام و نام خانوادگی : مرضیه صادق زاده 

تحصیلات :

کارشناس ارشد آموزش پرستاری 

سمت :

مسئول درمانگاه