بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

کاهش میزان پرداختی بیماران

کاهش میزان پرداختی بیماران بستری در بیمارستان های دولتی با نظام ارجاع به 3 درصد وبدون ارجاع به 6 درصد کل هزینه

پیش از اجرای این طرح ،بیماران بستری در بیمارستان های دولتی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین دریافت خدمات آزمایشگاهی و تصویربرداری به  بیرون از بیمارستان هدایت می شدند.

با اجرای این برنامه تمامی خدمات مذکور وداروهای مورد نیاز بیماران در بیمارستان برای بیماران در زنجیره دانشگاه فراهم خواهدشد.

سامان دهی بازار آشفته تجهیزات پزشکی کشور از لحاظ قیمت وکیفیت ونحوه تأمین آنها از دستاوردهای این برنامه خواهد بود.