بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آشنایی با هتلینگ بیمارستان

  • هتلینگ بیمارستان های دولتی به طور کامل بازسازی و نوسازی خواهدشد.به طوری که تمامی بیمارستان ها تا مهرماه سال جاری به حداقل استاندارد (3ستاره)خواهند رسید.
  • کیفیت بهداشت،تغذیه وخدمات غیرپزشکی بهبود خواهدیافت.
  • تعداد نیروی انسانی پرستاری وکمک پرستار به استانداردهای کشوری نزدیک خواهدشد وامور مرتبط با بیماران توسط کادر شاغل در بیمارستان صورت خواهد گرفت.
  • در مجموع رضایتمندی مردم از بیمارستان های دولتی هدف این برنامه است. 
  • تعمیرات اساسی بخش های درمانی 
  • تجهیز اتاق بیماران به یخچال وتلویزیون 
  • ایجاد لابی مناسب همراه بیمار