بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آشنایی با هتلینگ بیمارستان

آشنایی با طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان

آشنایی با طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان هتلینگ بیمارستان های دولتی به طور کامل بازسازی و نوسازی خواهدشد.به طوری که تمامی بیمارستان ها تا مهرماه سال جاری به حداقل استاندارد (3ستاره)خواهند رسید. کیفیت بهداشت،تغذیه وخدمات غیرپزشکی بهبود خواهدیافت. تعداد نیروی انسانی پرستاری وکمک پرستار به ...