بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

آشنایی با هتلینگ بیمارستان

آشنایی با طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان

آشنایی با طرح ارتقاء هتلینگ بیمارستان هتلینگ بیمارستان های دولتی به طور کامل بازسازی و نوسازی خواهدشد.به طوری که تمامی بیمارستان ها تا مهرماه سال جاری به حداقل استاندارد (3ستاره)خواهند رسید. کیفیت بهداشت،تغذیه وخدمات غیرپزشکی بهبود خواهدیافت. تعداد نیروی انسانی پرستاری وکمک پرستار به ...