بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

معرفی دفتر آموزش سلامت به بیمار

چشم انداز برنامه

ما پرسنل درمانی با بسیج نیروهای متعهد و علاقمند با بهره گیری از خرد عمومی و تلاش جمعی میخواهیم ساختارها و فرایندهای مناسب برای آموزش و ارتقای سلامت مددجویان را فراهم نموده و نمونه ای ملی از گسترش نقش آموزشی پرستار در آموزش به مددجو را ارائه نماییم تا در کسب تاییدیه های بین المللی همچون اعتبار بخشی و حاکمیت بالینی در رابطه با معیارهای مرتبط با آموزش سلامت و ارتقای سلامت جامعه پویا و نوآور باشیم.

رسالت برنامه

رسالت و آرمان ما در طی برنامه این است که با اتکال به قدرت لایزال پرودگار و با اراده ، همت و تلاش گروهی مسوولان و پرسنل در مرکز آموزشی ولیعصر(عج) در راستای رسالت مرکز و هماهنگی آموزشهای نظری با عملکرد شایسته کلیه همکاران ، نقش آموزشی پزشک و پرستار در آموزش سلامت به بیمار را گسترش داده و با تغییر رویکردهای مراقبتی بیمار محور به رویکردهای مراقبتی سلامتی جامعه محور، ارتقای سلامت جامعه را مد نظر قرار دهیم و در این راستا به اصول خویش معتقد و آمادگی همکاری با دیگر واحدها و ادارات در سطح شهر نیز داریم.

 

معرفی دفتر آموزش سلامت به بیمار مرکز درمانی حضرت ولیعصر(عج)

آموزش به بیمار یکی از شاخصهای کیفی پذیرفته شده درمانی است و تمام بیماران حق دارند در مورد حفظ و ارتقاء سطح سلامت و پیشگیری از عوارض بیماریها آگاهی لازم را کسب نمایند.

آموزش به بیماران فواید و نتایج مثبت زیادی در بر دارد:

1-کاهش هزینه های مراقبت های بهداشتی.

2-افزایش کیفیت مراقبتها.

3-کمک به بیمار در بدست آوردن استقلال و خودکفایی بیشتر.

4- پیشگیری از مراجعات متعدد بیمار به بیمارستان.

5- ایجاد احساس آرامش در بیمار و همراهان

                                                                                                                                                                                                                              

اهداف بخش آموزش به بیمار                                       

هدف کلی: ارتقای سطح سلامت در جامعه

اهداف ویژه:

-آموزش به بیماران در راستای ارتقاء سطح آگاهی ایشان در رابطه با انواع بیماریها و داروهای مصرفی

-آموزش راههای پیشگیری از بیماریها و مشکلات بهداشتی شایع در جامعه.

-اطلاع رسانی به گروه هدف از طریق ارائه جدیدترین اخبار و دستاوردهای پزشکی.

-ایجاد فضایی برای تعامل بین بیماران در مشکلات خویش.

- استفاده از رسانه های آموزشی مانند فیلم های آموزشی و پمفلت ها

روند کار آموزش به بیمار در بخشهای بستری:

1-کلیه بیماران در بخشهای بستری از بدو ورود به بخش توسط پزشک و کارشناسان پرستاری آموزش داده میشوند.

2-آموزشها بر اساس شرایط بیمار (سطح فرهنگی ، سواد ، قومیت و..) و اولویت بندی نیازهای آموزشی انجام می شود.

3-موارد آموزش به بیمار در پرونده بیمار در فرم مخصوص و همچنین دفتر مربوطه ثبت می شود و به بیمار پمفلت مربوط به موضوع داده می شود.

4-نظارت موارد آموزش به بیمار پرسنل ،در بخش توسط سرپرستاران همان بخش انجام می شود.

5- در زمان ترخیص نیز در مورد داروها ، رژیم غذایی ، فعالیت بدنی و اهمیت مراجعه مجدد به پزشک مربوطه به بیمار آموزشهای لازم داده می شود.

6- تشویق همکارانی که در امر آموزش به بیمار فعال هستند جهت ترغیب و ایجاد انگیزه

7- بازدیدهای منظم رابط آموزش به بیمار ، سوپروایزر آموزشی، همکاران محترم دفتر پرستاری و دفتر بهبود کیفیت و ارائه گزارش به مترون و مدیریت بیمارستان جهت رفع نواقص و کاستی ها

8- همکاری و نظارت بر عملکرد رابطین آموزشی بخشها جهت تعیین اولویت و آماده نمودن پمفلتهای آموزشی با تایید مدیر گروه مربوطه