بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

اعتبار بخشی

مفهوم اعتباربخشی:

اعتباربخش بیمارستان به عنوان "یک فرایندخودارزیابی وارزیابی صحیح سطح عملکردشان درارتباط بااستاندارهای تدوین شده وپیاده سازی روش هایی برای بهبود مستمر"تعریف شده است.اعتباربخشی لزوما تنظیم یکسری استاندارنیست بلکه مباحث پزشکی مبتنی برشواهد،تضمین کیفیت ،حقوق پزشکی وکاهش خطاهای پزشکی وظیفه کلیدی فرایندبیمارستان یکی ازاجزاءحفظ ایمنی بیماراست .اعتباربخشی است.

تعریف اعتباربخشی:

اعتبارسنجی فرآیندی است که درآن یک گروه یاسازمان اعتبارسنجی ،ازطریق ارزیابی به یک بیمارستان ،شهرت ،اعتبارورسمیت رابه منظورتوانایی انجام خدمات خاصی به صورت استاندارداعطامی کند.سازمان یابیمارستان توسط گروه اعتباربخشی ،بااستفاده ازاستاندارهای مرتبط موردارزیابی قرارمی دهدوپس ازتجزیه وتحلیل یافته ها،درجه انطباق وپیروی ازاستاندارهابه آن سازمان اعلام می شود.