بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

ایمنی بیمار

برای مشاهده تقویم راند مدیریتی (بازدید مدیریتی) ایمنی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درشش ماهه اول سال جاری لطفا برروی تصویر زیر کلیک نمایید.

ZAMAn

 

 

**********چک لیست های ایمنی ***************

 

چک لیست راندهای مدیریتی ایمنی بیمار

 چک لیست عمومی ایمنی بیمار و مدیریت خطر بیمارستان حضرت و لیعصر (عج)

 

 

**********دستورالعمل های ایمنی **************

                                                                                                    Untitled-4000.jpg

 

1- بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

2- دستورالعمل استریلیزاسیون فوری

3- راهکارهای نه گانه ایمنی بیمار

4- راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار

5- راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران

6- راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کانترها و لوله ها

7- راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

8- راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات

9- راهنمای جراحی ایمن

10- راهنمای شناسایی صحیح بیماران

 

main_.jpg

 

 

**********پمفلت های ایمنی *****************

 

 

RCA1.jpeg

RCA2.jpeg

 

emani 1.jpeg

 

 emani 2.jpeg

 

FMEA 1.jpeg

 

 

FMEA 2.jpeg

 

Patient Safty Walkround 1.jpeg

 

Patient Safty Walkround 2.jpeg