بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

ایمنی بیمار

برای مشاهده تقویم راند مدیریتی (بازدید مدیریتی) ایمنی بیمارستان حضرت ولیعصر(عج) درشش ماهه اول سال جاری لطفا برروی تصویر زیر کلیک نمایید.

ZAMAn

 

 

**********چک لیست های ایمنی ***************

 

چک لیست راندهای مدیریتی ایمنی بیمار

 چک لیست عمومی ایمنی بیمار و مدیریت خطر بیمارستان حضرت و لیعصر (عج)

 

 

**********دستورالعمل های ایمنی **************

                                                                                                    Untitled-4000.jpg

 

1- بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار

2- دستورالعمل استریلیزاسیون فوری

3- راهکارهای نه گانه ایمنی بیمار

4- راهنمای برقراری ارتباط صحیح کارکنان خدمات سلامت در حین تحویل بیمار

5- راهنمای بهداشت دست در مراقبت از بیماران

6- راهنمای پیشگیری از اتصالات نادرست کانترها و لوله ها

7- راهنمای پیشگیری از سقوط بیمار

8- راهنمای تضمین صحت دارویی در فرآیند انتقال خدمات

9- راهنمای جراحی ایمن

10- راهنمای شناسایی صحیح بیماران

 

main_.jpg

 

 

**********پمفلت های ایمنی *****************

 

 

RCA1.jpeg

RCA2.jpeg

 

emani 1.jpeg

 

 emani 2.jpeg

 

FMEA 1.jpeg

 

 

FMEA 2.jpeg

 

Patient Safty Walkround 1.jpeg

 

Patient Safty Walkround 2.jpeg