بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

شناسه شاخص

ردیف عنوان     دریافت
1 افتادن بیمارازتخت officeدریافت
2 بیماران تکلیف شده ظرف مدت6ساعت officeدریافت
3 تعویض خون نوزادان officeدریافت
4 تعویض خون نوزادان officeدریافت
5 درصدتجویزمسکن بعدازعمل جراحی officeدریافت
6 ارزیابی میزان حادثه دربیمارستان officeدریافت
7 زخم بستر officeدریافت
8 ترانسفیوژن خون officeدریافت
9 درصدبیماران خارج شده از اورژانس درطی 12ساعت officeدریافت
10 درخواست خرید officeدریافت
11 CPRموشفق officeدریافت
12 انتقال نوزاد ازبخش نوزادن بهNICU officeدریافت
13 درصدپرسنل آموزش دیده اطفاء حریق officeدریافت
14 چکT Bihiنوزادی officeدریافت
15 درصدعفونتهای بیمارستانی بعدازعمل جراحی officeدریافت
16 درصدآموزشHISبه کارکنان دریافت
17 درصدفرآورده های خونی تزریق شده به کل درخواستها دریافت
18 درصدتفکیک پسماندها دریافت 
19 رضایت کارکنان ازمحیط کار دریافت 
20 کنترل عفونت دریافت 
21 میانگین متوسط جداسازی بیماران از ونتیلاتور دریافت 
22 درصدترک مسئولیت دریافت 
23 درصدمتوسط ساعت کارانجام شده هرفرددرهربخش دریافت 
24 رضایت برخلاف دریافت 
25 درصدبیمارانی که دچارعفونت تراکنوستومی شوند دریافت 
26 مرگ ناشی ازعفونت بیمارستانی دریافت 
27 درصدبیمارانی که مشاوره تغذیه دریافت نموده اند دریافت 
28 درصدگزارش رادیوگرافیها دریافت 
29 رضایت ارباب رجوع دریافت 
30 سزارینهای انجام شده دریافت 
31 کنفرانس هفتگی(گراندراند) دریافت 
32 میانگین مدت زمان تریاژدرهرسطح ازتریاژ دریافت