بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

برنامه عملیاتی

docxبخش CSR

docxبخش ER

docxبخش GYN

docxبخش ICU

docxبخش داخلی ICU

docxبخش NICU

docxبخش POST CCU

docxبخش اتاق عمل

docxبخش حقوق گیرندگان خدمت

docxبخش اطفال ونوزادان

docx مهندسی پزشکی

docxواحد انبار

docxبخش آزمایشگاه

docxبخش آنژیو

docxواحد امور مالی

docxبخش آزمایشگاه وبانک خون

docxبخش فیزیوتراپی

docxواحد آموزش

docxواحد بهداشت محیط

docxواحد پسماند

docxواحد تاسیسات

docxواحد تغذیه

docxواحد درمانگاه

docxواحد لاندری

docxواحد مدارک

بخش اورژانس اطفال

بخش تصویربرداری

مدیریت خطر

واحد آتشنشانی

واحد بهداشت حرفه ای

واحد پذیرش

واحد تدارکات

واحد ساختمان

واحد مدیریت پرستاری

واحد مدیریت ومنابع انسانی

کنترل عفونت

بخش جراحی عمومی زنان

بخش جراحی عمومی مردان

بخش داخلی

بخش داروخانه بستری

بخش زایشگاه

واحد IT

واحد مدیریت ورهبری

واحد ایمنی