بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

فرایند

فرآیند ارزشیابی پرسنل جدیدالورود

فرآیند آماده کردن بیماران اتاق عمل

فرآیند  تجهيزات پزشکي جهت افزايش ايمني بيمار و کارکنان( پرت شدن دستگاه در اتاق بيمار)

فرآیند تحویل بیماران کاندیدای جراحی

فرآیند درخواست پذیرش بیمار از شهرستانهای همجوار

فرآیند فرستادن بیمار جهت انجام نوار مغز

فرآیند گزارش دهی خطا

فرآیند هموویژیلانس