بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

فرایند

فرآیند ارزشیابی پرسنل جدیدالورود

فرآیند آماده کردن بیماران اتاق عمل

فرآیند  تجهيزات پزشکي جهت افزايش ايمني بيمار و کارکنان( پرت شدن دستگاه در اتاق بيمار)

فرآیند تحویل بیماران کاندیدای جراحی

فرآیند درخواست پذیرش بیمار از شهرستانهای همجوار

فرآیند فرستادن بیمار جهت انجام نوار مغز

فرآیند گزارش دهی خطا

فرآیند هموویژیلانس