بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

منشور حقوق کارکنان

منشور حقوق کارکنان بیمارستان

از آنجایی که نجات جان یک انسان در دین اسلام با نجات جان تمام انسان ها برابر است .کارکنان برای ارائه خدمات به بیماران از حق وحقوقی برخوردارند که عبارتنداز:

 1. حق مشارکت در تصمیم گیری های بیمارستان در راستای تحقق اهداف رسالت واستراتژی
 2. حق استفاده از حقوق ومزایا طبق قانون ومقررات اداری
 3. حق استفاده از مرخصی استحقاقی سالیانه، مرخصی استعلاجی وساعتی طبق قوانین ومقررات اداری
 4. حق برخورداری از آموزش های تکمیلی ضمن خدمت وتخصص
 5. حق ارائه اطلاعات و راهنمایی های لازم به ارباب رجوع در محدوده شرح وظایف شغلی خود
 6. حق برخورد از رفتار محرمانه از سوی بیمار وهمراهان در قبال ارائه مراقبت مطلوب و مؤثر
 7. حق رسیدگی به مسائل ومشکلات از سوی مسئولین رده بالا
 8. حق انجام وظیفه در محدوده شغلی وچارچوب قانونی وعلمی
 9. حق امنیت شغلی ومساعدت قضایی از سوی مسئولین مربوطه
 10. حق برخورداری از ماده 607،608،609 قانون اساسی(تمرد نسبت به مأمورین دولتی ، هتک حرمت اشخاص، حمایت قانونی در قبال تهدید وتوهین افراد)
 11. حق پایبندی به قسم نامه های حرفه ای در محدوده شرع وقانون
 12. حق برخورداری از محیط آرام وامن جهت ارائه مراقبت مطلوب