بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

آشپزخانه

واحد آمار

واحد آمار لیست پرسنل : سهیلاآزادی -کارشناس مدارک پزشکی     شرح وظایف : 1-چک آمار روزانه دریافت شده از بخش ها 2-جمع بندی آمار ماهیانه فعالیت بخش ها 3-جمع بندی آمار ماهیانه فعالیت بیمارستان 4-تهیه آمار پاراکلینیک از سیستم his 5-جمع بندی آمار ماهیانه ...

واحد جوابگویی به ارباب رجوع

واحد جوابگویی به ارباب رجوع لیست پرسنل : آزاده رشیدی -مجتبی فیروزی  شرح وظایف : 1-ارسال کپی در جواب به نامه های پزشکی قانونی ودادگاه 2-ارسال کپی در جواب به نامه های سازمان های بیمه گر 3-ارسال کپی در جواب به نامه های پزشک معالج 4-ارجاع سوابق قبلی پرونده ها به بخش ها 5-تهیه ...

واحد مرتب سازی

واحد مرتب سازی لیست پرسنل : مجتبی فیروزی -کاردان مدارک پزشکی آزاده رشیدی  - کاردان مدارک پزشکی     شرح وظایف : 1-تنظیم اوراق پرونده هامطابق با خطمشی موجود (پرونده های بستری بخش های زایشگاه –زنان وزایمان –جراحی مردان –جراحی زنان –post ccu—ccu--جراحی قلب ...

واحد ثبت کدهای icd

واحد ثبت کدهای icd لیست پرسنل : طاهره اعتصامی فرد-کارشناس مدارک پزشکی-   شرح وظایف : 1-ثبت روزانه کلیه پرونده های ترخیص شده جهت ارسال سامانه سپاس 2-ثبت محل فعلی پرونده 3-حذف محل فعلی بعد از بازگشت پرونده های سپاس به واحد مدیریت اطلاعات سلامت 4-پیگیری پرونده های ...

واحد کدگذاری

واحد کدگذاری لیست پرسنل : فاطمه شاکرزاده -کاردان مدارک پزشکی سمیه آتش زر-کارشناس مدارک پزشکی  سعیده جمالی-کاردان مدارک پزشکی     شرح وظایف :   1-کدگذاری تشخیص ها 2-کدگذاری اعمال جراحی 3-کدگذاری عامل های خارجی صدمات ومسمومیت ها 4-کدگذاری علت فوت 5-پیگیری ...