بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

tech 2

واکسیناسیون

 معرفی واحد واکسیناسیون :

نام و نام خانوادگی : مژگان مرزبان

سمت :

مسئول واحد واکسیناسیون