بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

واحدهای پشتیبانی

در کنار هفت بسته خدمتی طرح تحول سلامت، جهت نظارت وپایش عملکرد آنلاین تحت نظر ستاد طرح تحول در تمام سطوح کشوری،دانشگاه وبیمارستان،بسته ای نظارتی تحت عنوان "نظارت بر حسن اجرای برنامه های تحول سلامت"طراحی وهمزمان با اجرای بسته ا اجرا خواهد شد.