بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مدیریت اطلاعات سلامت

لیست پرسنل :

طاهره اعتصامی فرد-کارشناس مدارک پزشکی-

 signing-document-clipart-1.jpg

شرح وظایف :

1-ثبت روزانه کلیه پرونده های ترخیص شده جهت ارسال سامانه سپاس

2-ثبت محل فعلی پرونده

3-حذف محل فعلی بعد از بازگشت پرونده های سپاس به واحد مدیریت اطلاعات سلامت

4-پیگیری پرونده های ترخیص نخورده سیستم

5-تغییر شماره پرونده روی پوشه مطابق با سیستم (پرونده هایی که در زمان یکی کردن شماره پرونده هاشماره آنها تغییر کرده اند )

6-پیگیری پرونده هایی که به هر علتی کد فوت آنها درسیستم ثبت نشده است

7-پیگیری تغییر وضعیت بیمار هنگام ترخیص در مورد بیماران فوتی