بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مدیریت اطلاعات سلامت

لیست پرسنل :

آزاده رشیدی -مجتبی فیروزی 

شرح وظایف :

1-ارسال کپی در جواب به نامه های پزشکی قانونی ودادگاه

2-ارسال کپی در جواب به نامه های سازمان های بیمه گر

3-ارسال کپی در جواب به نامه های پزشک معالج

4-ارجاع سوابق قبلی پرونده ها به بخش ها

5-تهیه کپی در جواب به کلیه نامه های شکایات معاونت درمان

6-ارسال پرونده های تصادفی به واحد 92تصادفات

7-ثبت ورود وخروج پرونده ها در دفتر

8-تکمیل کارت خروج جهت پرونده های خارج شده از واحد

9-تکمیل فرم پیشنویس در جواب به نامه هایی که نیاز مند کپی بوده اند جهت ارجاع به دبیرخانه

10-ارجاع پرونده به مسئول واحددر جواب به نامه هایی که نیاز به ذکر تشخیص وعلت دارند

11-پاسخگویی تلفنی به ارباب رجوع وبخش ها

12-ارجاع پرونده های آزاد به کارشناسان بیمه جهت بررسی وتایید بیمه آن ها

13-ارجاع کارت های جایگزین به بایگانی

14-تکمیل فرم پیشنویس درمورد بیمارانی که نیازبه گواهی پزشکی دارند طی هماهنگی با مسئول واحد

15-جستجوی شماره پرونده از سیستم وچک محل فعلی پرونده در سیستم

16-تهیه کپی از پرونده هابرای پزشکان با پرسنلی که مورد شکایت قرار گرفته اند