بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

مدیریت اطلاعات سلامت

لیست پرسنل :

علی محمدزنگنه -کاردان کامپیوتر


 personal.jpg

 

شرح وظایف :

1-فایل پرونده هایبستری تک سابقه بر اساس روش ترمینال دیجیت تعدیل یافته در فایل اصلی

2-فایل پرونده های سرپایی بر اساس سیستم سریال

3-بیرون کشیدن پرونده های t.lجهت بررسی توسط پرسنل

4-تفکیک پرونده های تک سابقه ای وچند سابقه ای

5-بیرون کشیدن پرونده های سابقه دار والصاق سوابق به پرونده

6-درج تاریخ بر روی پوشه پرونده های سابقه دار

7-بیرون آوردن پرونده های تحقیقات دانشجویی

8-بیرون آوردن پرونده های تحقیقات پرسنل

9-چک کارتهای جایگزین واطمینان از بازگشت پرونده

10-الصاق فرم های پاتولوژی به پرونده

11-بیرون آوردن پرونده های مربوط به ارباب رجوع وارجاع به واحد جوابگویی

12-جستجوی شماره پرونده بیماران مربوط به سالهای قبل از 90از سیستم dos

13-بیرون کشیدن پرونده های قدیمی مربوط به سیستم dos جهت جوابگویی به ارباب رجوع