بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

امور اداری و عمومی

fasa99

نام و نام خانوادگی :  آرش اطلسی 
سمت : مسئول امورعمومی
تحصیلات : فوق لیسانس مدیریت اجرایی 

شماره های تماس : 26- 53315011 داخلی364

پست الکترونیک : 


سوابق كاري(CV):

 • مدیرامورعمومی بیمارستان حضرت ولی عصر(عج)

**شرح وظایف**

 • رعایت قوانین ونظام اداری سلسله مراتب طبق چارت تشکیلاتی
 • نظارت بر کار پرسنل تدارکات و تقسیم کار بین کارپردازان وایجاد هماهنگی لازم
 • نظارت بر امور بهداشتی و نظافتی کل بیمارستان
 • نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات اداری در کلیه واحدهای بیمارستان
 • نظارت بر ورود و خروج کلیه پرسنل بیمارستان و محاسبه تأخیر در ورود و تعجیل در خروج از حسابداری
 • نظارت بر تهیه و ارائه بموقع گواهی انجام کار و اضافه کار و نمرات طرح پرکیس کارکنان بیمارستان
 • نظارت بر تهیه و ارائه بموقع کارکرد پزشکانونمرات ارزشیابی کارکنان بیمارستان
 • نظارت بر رعایت لباس فرم کلیه پرسنل بیمارستان
 • شرکت در کمیته های بیمارستانی
 • اقدام جهت ارزشیابی کل پرسنل از طرف مشمولین واحدها و ارزشیابی پرسنل تحت سرپرستی     
 • نظارت بر امور واحد خدمات و بهبود ارائه آن
 • نظارت بر امور واحد بایگانی جهت اجرای صحیح بایگانی اداری و حفظ مکاتبات
 • نظارت بر امور واحد کارگزینی در ارائه احکام ، پرونده پرسنلی مرخصی ها و فرمهای پرسنلی
 • نظارت بر امور کار دبیرخانه وماشین نویس جهت ثبت صحیح نامه های وارده و خارجه و اقدام نامه ها
 • نظارت بر امور واحد نقلیه و کنترل پرسنل و وسایط نقلیه
 • هماهنگی امور واحدهای کارگزینی ،دبیرخانه ، بایگانی ، نقلیه ، خدمات ، نامه رسانی و ...(طبق تشکیلات سازمانی)
 • ایجاد هماهنگی کلی بین واحدهای اداری با کلیه واحدهای بیمارستان
 • نظارت دقیق بر اشتغال کلیه افراد بیمارستان جهت اقدامات اداری و پرسنلی طبق دستورالعمل
 •    توجه کامل به مستندات و دستورالعملهای سیستم مدیریت کیفیت