بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

انتظامات

معرفی مسئول :

نام و نام خانوادگی : محسن محمدحسینی

سمت :

مسئول انتظامات و مسئول خوابگاه دانشجويان پزشكي واقع در بيمارستان حضرت ولي عصر

تحصیلات :

سابقه کار:

لیسانس راهنمایی ومشاوره 

13سال

تلفن تماس:

53315014

 

شرح وظايف پست سازماني انتظامات  :

 • حفاظت از اموال وتجهيزات اداري تحت كنترل
 • كنترل ورود.خروج اشخاص ووسايل نقليه وتجهيزات وكالادر وقت اداري و خارج از وقت اداري
 • پيش بيني هاي لازم به منظور جلوي گيري از بروز حوادث مانند اتش سوزي.خرابي.دزدي.وساير
 • مواردوحوادث غير متقربه در ساختمان يا اموال وتجهيزات تحت كنترل
 • اطلاع فوري اتفاقات و حوادث ناگهاني نظير اتش سوزي . دزدي.خرابي.انتظامي و مسئولين امر وانجام اقدامات احتياطي اوليه
 • گزارش چگونگي انجام وظيفه وشرح كليه پيشامدها درمدت انجام وظيفه
 • حفظ و حراست از تمام يا قسمتي از ساختمان ومنازل ومحوطه وساير موارد تحت كنترل طبق مقررات و دستورات صادره
 • پا سخگوئي به اشخاص ومراجعين در خارج از وقت اداري
 • خودداري از ترك محل نگهباني به همين دليل در موقع انجام وظيفه
 • جلو گيري از تجمع بي مورد افراد متفرقه در محل اتاق نگهباني
 • انجام ساير امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات