بیمارستان ولی عصر (عج) فسا

hedere bimarestan 1196 copy.jpg

بهداشت محیط

نام ونام خانوادگی :زهرا رسولی    

پست سازمانی :مسئول واحد مدیریت اطلاعات سلامت

مدرک تحصیلی :کاردان مدارک پزشکی

سابقه مسئولیت :9سال

سابقه کار :12سال

دانشگاه محل تحصیل :دانشگاه علوم پزشکی اهواز

 

Doctor-Hand-Working.jpg 

 

شرح وظایف :

1-نظارت بر ثبت پرونده های سپاس

2-ثبت اطلاعات آماری سامانه آواب

3-ثبت اطلاعات آماری سامانه قاصدک

4-محاسبه ساعات کاری پرسنل وثبت نمرات در سامانه قاصدک

5-ثبت مجوز ونظارت بر ساعات ترددپرسنل در سامانه کسرا

6-نظارت بر کار پرسنل شاغل در کلیه زیر مجموعه های واحد مدیریت اطلاعات سلامت

7-جوابگویی به محققین وتهیه گزارشات متناسب با تحقیق

8-تغییر کد ملی ویکی کردن سوابق بیمار به منظور ارسال در سامانه سپاس

9-دبیر کمیته مدیریت اطلاعات سلامت ,برگزاری کمیته وتنظیم صورتجلسه

10- تنظیم خط مشی های واحد وبازنگری سالیانه

11-تنظیم برنامه عملیاتی سالیانه

12-پایش برنامه عملیاتی

13-تنظیم برنامه کاری –بحران –اورژانس به صورت ماهیانه

14-جوابگویی به کلیه نامه های آماری وشکایات ارسال شده از معاونت درمان ودیگر سازمان ها وارسال به مدیریت

15-تغییر مشخصات ونظارت بر این تغییرات پس از ترخیص بیمار

16-نظارت بر سایر فرم های مورد نیاز سیستم

17-تهیه برنامه عملکردی واحد وتایپ آن به صورت ماهانه

18-پیگیری   مشکلات سیستم های سخت افزاری ونرم افزاری واحد

19-تهیه پرینت از پرونده های کدگذاری نشده وپیگیری آنها

20-تهیه پرینت از پرونده های ارسال نشده سپاس وپیگیری آن

21-تهیه پرینت از پرونده های ترخیص نخورده وپیگیری آن

22-ارجاع آمار بیماریهای خاص به مدیریت

23-تهیه آمار پنج عمل شایع بیمارستان مطابق با درخواست بیمارستان

24-سایر موارد ازجمله درخواست خرید –تحویل کالاو........